Skaraborgs scoutdistrikts valberedning arbetar på uppdrag från distriktsstämman.

Valberedningen består av ordförande samt fem ledamöter, valberedningens ordförande är sammankallande och väljs på höstens distriktsstämma.
Valberedningens ledamöter väljs på två år enligt schema fastställt på distriktsstämma 2021-10-17.
Tre ledamöter byts ut varje år och sittande valberedning kontaktar nästa års kårer för namnförslag till nya ledamöter.

Valberedningens arbete inför höstens distriktsstämma initieras av distriktets kanslist som kallar ledamöterna till ett uppstartsmöte sommaren före distriktsstämman. Ordförande kallar till valberedningens resterande möten under året.

Schemat är grundat på Proposition 1, Turschema för distriktets valberedningsarbete, från vårstämman 2011 samt
Proposition angående ändring av Skaraborgs scoutdistrikts arbetsordning och valberedningens arbete, höststämman 2021.

Schema för Skaraborgs scoutdistrikts valberedning

Tidsplan valberedn 2024